OZONE, BALE MOUNTAIN NATURAL, 250g, filter & espresso, whole bean

£13.50

Oromia, Ethiopia


TASTING NOTES